Αίτημα Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ”

Το  Διοικητικό   Συμβούλιο  της  Π.Ε.Δ.  Δυτ. Ελλάδας,  κατά  την  συνεδρίασή  του  την  Πέμπτη  14.2.2019  και  μετά  την  εισήγηση  του  Προέδρου  του  κ. Γ. Παπαναστασίου – Δημάρχου  Αγρινίου,  συζήτησε  εκτενώς  για  την  υπ’αρ. πρωτ.: 3350/14.9.2018 Πρόσκληση  Υποβολής  Προτάσεων της  Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας, με  τίτλο: “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΡΑΣΙΝΩΝ  ΣΗΜΕΙΩΝ  ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΩΣΗ  ΤΟΥΣ” και  Κωδικό  Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.7 -  A/A  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ: 3223,  Εκδοση: 1/0. Ομόφωνα  όλα  τα  μέλη  συμφώνησαν  ότι  η  εν  λόγω  Πρόσκληση  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  τους  Δήμους  της  Π.Δ.Ε. Ομόφωνη  ωστόσο  υπήρξε  και  η  επισήμανση  ότι,  λόγω  των  αντικειμενικών  συνθηκών  που  επικρατούν  στους  Δήμους - έλλειψη  επαρκούς  και  εξειδικευμένου  επιστημονικού  προσωπικού - δεν  επαρκούν  τα  χρονικά  περιθώρια  της  Πρόσκλησης,  για  την έγκαιρη  προετοιμασία  και  ανταπόκριση  των  υπηρεσιών  των  Δήμων. Κατόπιν  τούτων,  το  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.  ομόφωνα  αποφάσισε  να  συνταχθεί  η  παρούσα  επιστολή,  με  την  οποία,  απευθυνόμενοι  στον  Περιφερειάρχη  Δυτ. Ελλάδας  και  τις  Υπηρεσίες  της  Π.Δ.Ε., σας  παρακαλούμε  θερμά,  όπως  παρατείνετε  την  Πρόσκληση  αυτή  για  εύλογο  χρονικό  διάστημα,  προκειμένου  οι  υπηρεσίες  των  Δήμων  να  προετοιμάσουν  τις  ολοκληρωμένες  και  τεκμηριωμένες  τεχνικά  προτάσεις  τους  και  να  τις  καταθέσουν  έγκαιρα  στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες της  Π.Δ.Ε.