ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 336111/ 31.10.2018  έγγραφο της  Διεύθυνσης Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας – Π.Ε. Ηλείας
4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο: «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Οδικών  Αξόνων  και  Συνδετήριων  Τμημάτων  από  Κατάκολο – Αγ. Ανδρέα – Σκουροχώρι – Μυρτιά  προς  Αγ. Ηλία  και  Δουνέικα – Αμαλιάδα»,  προϋπολογισμού 2.600.000,00  ευρώ  με  ΦΠΑ.
           γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου  2019, ώρα 11.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής  της  Δημοπρασίας  του  έργου  με  τίτλο: «Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια Οδικών  Αξόνων  και  Συνδετήριων  Τμημάτων  από  Κατάκολο – Αγ. Ανδρέα – Σκουροχώρι – Μυρτιά  προς  Αγ. Ηλία  και  Δουνέικα – Αμαλιάδα»,  προϋπολογισμού 2.600.000,00  ευρώ  με  ΦΠΑ.
 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.
Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.