ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 136421/ 1971/ 7.5.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής  της Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: “Καθαρισμός – Συντήρηση  και αποκατάσταση  υφιστάμενων αντιπλημμυρικών  έργων  σε ποταμούς  και  χείμαρρους Ν. Ηλείας”, Υποέργο:«Συντήρηση – αποκατάσταση  υφιστάμενων αντιπλημμυρικών  έργων,  καθαρισμός βλάστησης  και φερτών  υλικών σε  δευτερεύοντα  υδατορέματα και  κλάδους  αυτών Π.Ε. Ηλείας,  έτους 2019 – 2020», προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ

 γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  Τετάρτη  15  Μαϊου 2019, ώρα 10.30π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της  Δημοπρασίας του έργου με τίτλο: “Καθαρισμός – Συντήρηση  και αποκατάσταση  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων σε  ποταμούς  και χείμαρρους  Ν. Ηλείας”, Υποέργο:«Συντήρηση – αποκατάσταση  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων, καθαρισμός  βλάστησης  και φερτών υλικών  σε  δευτερεύοντα υδατορέματα  και  κλάδους αυτών  Π.Ε. Ηλείας,  έτους 2019 – 2020», προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα  με το  άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.