ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./ο/3305/18.6.2019 έγγραφο της  Δ/νσης  Οδικών Υποδομών του Υπουργείου  Υποδομών και Μεταφορών

4.  Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικής  σύνδεσης πόλης Λευκάδας  με τον  οδικό  άξονα Ακτιο – Δυτ. Αξονας  και κατασκευή  του  νέου αγωγού  ύδρευσης  Λευκάδας στα  εμπλεκόμενα  τμήματα”, προϋπολογισμού 48.100.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)  με Α/Α 83227 (ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ)

 γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην  Πάτρα, την  Δευτέρα  24  Ιουνίου 2019, ώρα 11.00π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής της  Δημοπρασίας του έργου: “Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας  με  τον οδικό  άξονα Ακτιο – Δυτ. Αξονας  και  κατασκευή του  νέου  αγωγού ύδρευσης  Λευκάδας  στα εμπλεκόμενα  τμήματα”, προϋπολογισμού 48.100.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

 

Σύμφωνα  με το  άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ