ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 354362/ 6151/ 27.11.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών  Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4.  Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τα έργα: 

                 - “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα – Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων – Πετράλωνα - Θολό”,  προϋπολογισμού: 4.500.000,00 ευρώ 

            - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΥ  ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ»,  προϋπολογισμού:11.904.000,00 ευρώ  με  το  ΦΠΑ.

            -   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΜΕ  ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ  ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»,  προϋπολογισμού: 2.700.000,00 ευρώ

         γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 11.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού  για τα έργα: 

                 - “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (σε συνέχεια π.κ.2013ΕΠ00100014) ΥΠΟΕΡΓΟ: Μπαρακίτικα – Καλλιθέα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων – Πετράλωνα - Θολό”,  προϋπολογισμού: 4.500.000,00 ευρώ 

            - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΟΔΟΥ  ΛΑΣΤΕΙΚΑ – ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ – ΚΑΤΑΚΟΛΟ»,  προϋπολογισμού:11.904.000,00 ευρώ  με  το  ΦΠΑ.

            -   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ  ΜΕ  ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ  ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ»,  προϋπολογισμού: 2.700.000,00 ευρώ

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ