ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 5663/ 20.3.2020  έγγραφο της  Δ/νσης Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας Ζωής του  Δήμου Ναυπακτίας
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής  Διεξαγωγής  Διαγωνισμού  για  το  υποέργο 1: “Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων (βιολογικός  καθαρισμός)  Ανω  Χώρας»,  της  ενταγμένης  πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)»
γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Παρασκευή  27  Μαρτίου 2020, ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., για συγκρότηση   της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για το υποέργο 1: “Εγκατάσταση  Επεξεργασίας  Λυμάτων (βιολογικός  καθαρισμός)  Ανω  Χώρας»,  της  ενταγμένης  πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΥΓΡΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β’ ΦΑΣΗ)».
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.
 
Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ