ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχος Καλαβρύτων, Aθανάσιος Ι.Παπαδόπουλος,

 

Έχοντας υπ’ όψιν :

·       Τις αρμοδιότητες του Προέδρου της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 75/2010,  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και  τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3274/2004. 

·       Τον Ο.Ε.Υ. της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.,  στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών 

·       Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα ΟΤΑ και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 31 Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195/2004 τ’ Α’), για την επικουρία του Προέδρου και της Π.Ε.Δ. Δ.Ε.  σε μείζονα θέματα και κύρια στον επιστημονικό σχεδιασμό, συντονισμό και εκτέλεση στρατηγικών προγραμμάτων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. και του συνόλου των ΟΤΑ που την απαρτίζουν.

 

Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας, σε συνδυασμό με το άρθρο31 του Ν.3274/2004, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά.

 

 

Άρθρο 1:

Τόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), μέχρι τις 3-4-2020  στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχυδρομική αποστολή αιτήσεως δεν γίνεται δεκτή.

 

Άρθρο 2:

Προσόντα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης και τα ειδικά, τα οποία προβλέπονται από την παρ. 2 άρθρου 31 Ν. 3274/04 και συγκεκριμένα:

 

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1. Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε (με την προϋπόθεση ότι θα  έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας).

2. Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές. 

     Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. 

     Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

3. Να είναι υγιείς και να έχουν την  φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν.

4. α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρηση, β) να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, γ) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, δ) να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ε) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, στ) να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων.

 

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.

Οι υποψήφιοι με την αίτησή να διαθέτουν και να υποβάλλουν : 

1.  Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική ή επαγγελματική εμπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

2. Πτυχίο πολιτικών σπουδών ή διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών ή συναφές πτυχίο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών σχετικά με την πολιτική και διακυβέρνηση, από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής.

3. Μεταπτυχιακό τίτλο στην Διαχείριση ή Ανάπτυξη Αστικών Περιοχών από ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής η μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική Ανάπτυξη με έμφαση στην τοπική ή/και δημοτική ανάπτυξη από ΑΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

     Επιθυμητά είναι :

     Διδακτορικό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες (όπως στη Διεθνή Ανάπτυξη, ή Περιβαλλοντική  Διακυβέρνηση, ή Ανθρώπινη Γεωγραφία) ή άλλο συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

     Ειδίκευση και εμπειρία σε ερευνητικά έργα σε αναγνωρισμένους φορείς της Ελλάδας ή της αλλοδαπής  τουλάχιστον 1 έτους.

     Ειδική εμπειρία συνεργασίας με φορείς της αυτοδιοίκησης, σε θέματα εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

4  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση άλλων γλωσσών. 

 

Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και εγγράφων που αποδεικνύουν την εξειδίκευση και εμπειρία.

 

 

 

Άρθρο 3:

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό σημείωμα με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

2.  Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών.

     Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται – εκτός από τον τίτλο - και βεβαίωση ισοτιμίας  από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΟΑΤΑΠ).

     Επίσης τίτλους από όπου να προκύπτει η προϋπηρεσία σε σχετικούς φορείς με την αυτοδιοίκηση και την τοπική η περιφερειακή ανάπτυξη ,η άλλους σχετικούς τίτλους η δικαιολογητικά.

3.  Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

4.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

5.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόμενα γενικά προσόντα πρόσληψης  και δεν υφίσταται κανένα κώλυμα εκ των αναφερομένων στο υπό στοιχ. Ι (4) του άρθρου 2 της παρούσας.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε αντίγραφα, όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων..

 

Άρθρο 4:

Τρόπος Επιλογής

Αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3274/04 για την επιλογή των υποψηφίων είναι ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε., ο οποίος και προσλαμβάνει τον υποψήφιο με απόφασή του.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως, εκπτώσεως, παραιτήσεως του Προέδρου ή καταγγελία της συμβάσεως, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια και αζημίως για την ΠΕΔ Δ.Ε. 

 

 

Πάτρα  25-2-2020

 

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.  

 

 

 

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Δήμαρχος  Καλαβρύτων

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ