ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. Δ14/β/οικ. 1303/Φ-ΕΣ-Π έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση περιόδου 2018 – 2020: α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ: α1) στο τμήμα Αθηνών – Κορίνθου από πέρας διοικητικών  ορίων Περιφέρειας Αττικής έως Α.Κ. Αρχ. Κορίνθου και α2) στην Παράκαμψη Πάτρας (ΕΠΠ)  και β) των παράπλευρων τοπικών οδών του τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη – Παραδείσια – Αρφαρά του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα  Περιφέρειας Πελοποννήσου»  προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Δευτέρα  1  Ιουνίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., για συγκρότηση   της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση περιόδου 2018 – 2020: α) του παράπλευρου οδικού δικτύου (SR) του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ: α1) στο τμήμα Αθηνών – Κορίνθου από πέρας διοικητικών  ορίων Περιφέρειας Αττικής έως Α.Κ. Αρχ. Κορίνθου και α2) στην Παράκαμψη Πάτρας (ΕΠΠ)  και β) των παράπλευρων τοπικών οδών του τμήματος Κόρινθος – Τρίπολη – Παραδείσια – Αρφαρά του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα  Περιφέρειας Πελοποννήσου», προϋπολογισμού 4.500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ