ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 27126/ 1.7.2020  έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Εργου &  Η/Μ  του  Δήμου Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ:

                  Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ)  και 

                  Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ.», προϋπολογισμού: 2.487.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ, Δήμου Πατρέων 

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην Πάτρα, την  Τρίτη   7  Ιουλίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διενέργειας  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ:

      Α) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔ – ΗΦ)  και 

      Β) ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Ν.Υ.»,προϋπολογισμού: 2.487.000,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ, Δήμου Πατρέων 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ