ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/185012/3806/ 23.7.2020 έγγραφο της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,  Γενικη Διευθυνση Αναπτυξιακου Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Αχαϊας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπων Ο.Τ.Α. με  τους  αναπληρωτές  τους, για συμμετοχή  στις Επιτροπές Διαγωνισμών για την κατασκευή των έργων: 

                1."ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ ΕΤΩΝ 2020 - 2022", προϋπ/σμού 4.340.000,00 ευρώ

                2."ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2020 - 2022", προϋπ/σμού 4.330.000,00 ευρώ

                3."ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020 - 2022", προϋπ/σμού 4.330.000,00 ευρώ

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Πέμπτη   30  Ιουλίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στις αντίστοιχες   Επιτροπές Διαγωνισμών για την κατασκευή των ανωτέρω τριών έργων.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ