ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 7763/ 10.05.2023 έγγραφο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

4.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 8241/ 16.05.2023 έγγραφο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

5. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»,

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος) στην Πάτρα, την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, ώρα 10.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους – εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. ( σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ. 8241/ 16.05.2023 έγγραφο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας), που θα  συμμετάσχει στην συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016 στις Επιτροπές αυτές  συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται με τον  αναπληρωτή του  από  την  Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται  - σύμφωνα  με την υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση του Δ.Σ. της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ