ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 22875/ 12.12.2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας  Ζωής  του  Δήμου  Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Κατασκευή  Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Μονάδας  Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 1ης και  4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας»

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 9692/ 17.12.2019  έγγραφο της Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  Ερυμάνθου

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «Αντιπλημμυρική  Προστασία σε  Οικισμούς  του  Δήμου Ερυμάνθου»,  προϋπολογισμού  1.300.000,00 ευρώ (χωρίς  το  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30482/ 9.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Υπηρεσιών  του  Δήμου Αιγιαλείας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση  των  Γνωμοδοτικών Επιτροπών  για  Δημόσιες  Συμβάσεις  Εργων  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  για  το  έτος  2020

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
 
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
 
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 370894/ 5548/ 10.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας
 
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  7.000.000,00 ευρώ  (με  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 361201/ 9032/ 3.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων – Τμ. Συγκοιν. Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση  των  Επιτροπών Διενέργειας  Διαδικασιών  σύναψης  Δημοσίων  Συμβάσεων  για  την  χρονική  περίοδο  από 1.1.2020  έως  και  31.12.2020

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα Άρθρα...

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις