ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ.  1642/ 6.2.2018  έγγραφο   της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ι.Π.  Μεσολογγίου

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΚΑΤΟΧΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» υποέργο 3 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 2.230.000,00  ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ.  738/ 17.1.2018  έγγραφο   της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ι.Π.  Μεσολογγίου

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για    συμμετοχή  στην  Επιτροπή  Διενέργειας  Διαγωνισμού  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του  έργου: «Αποκατάσταση  ζημιών  από  φυσικές  καταστροφές  στον Δήμο  Ι.Π. Μεσολογγίου – Αστική  Οδοποιία»  προϋπολογισμού 2.061.000,00  ευρώ (με  αναθεώρηση  και  ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε128/5004/ 15.1.2018  έγγραφο   της  Διεύθυνσης  Εργων  Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του στις  Γνωμοδοτικές  Επιτροπές  για  δημόσιες  συμβάσεις   έργων,  της  Διεύθυνσης  Εργων  Υποδομής  του  Δήμου  Πατρέων,  για το έτος  2017 - 2018.

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 1019 β/ 12.1.2018  έγγραφο των Υπηρεσιών Υδρευσης  και  Αποχέτευσης της  ΔΕΥΑΠ

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του στις  Επιτροπές Διαγωνισμού  για  τα  έργα   των Υπηρεσιών Υδρευσης  και  Αποχέτευσης της  ΔΕΥΑΠ  για το έτος 2018, 

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.   Το υπ’ αρ. πρωτ. 7260/ 145/ 8.1.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

           4.  Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συμμετοχή  του στις  Επιτροπές Διαγωνισμού  δημοσίων  έργων  για το έτος 2018  της ανωτέρω  Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home Επικαιρότητα Ανακοινώσεις