Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 421/ 30.7.2014 (11/9/2014)

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ANOIXTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με αρ. πρωτ.: 421/ 30.7.2014 Για την «Παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση δράσεων καταγραφής, μελέτης, αξιολόγησης και ανάδειξης πολιτιστικών, δημιουργικών, περιβαλλοντικών και λοιπών στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του έργου “Innovation Culture and Creativity for a new Economy – I.C.E”, με κωδικό I5.11.02»,

 

Μετά από το υπ ́ αριθμ. πρωτ. 567/ 5.9.2014 αίτημα παροχής διευκρινίσεων που λάβαμε από εταιρεία που έχει παραλάβει το τεύχος διακήρυξης 421/30.07.2014, το οποίο αφορά τον διαγωνισμό για το ως άνω έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ερώτημα 1 του εγγράφου:

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 4250/ 2014 “Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’ και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’”.

Βάσει αυτού παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν ισχύει ο όρος της διακήρυξης “ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.3.5. – ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (σελ.28)” για κατάθεση όλων των δημόσιων εγγράφων ή δικαιολογητικών που εκδίδονται από ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές και υπηρεσίες καθώς και για όλα τα ιδιωτικά έγγραφα που κατατίθενται από τους Προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία σε πρωτότυπα είτε νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ή είναι αρκετή η προσκόμιση απλών φωτοαντιγράφων.

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής:

Για δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από ελληνικές διοικητικές ή δικαστικές αρχές και υπηρεσίες και τους φορείς τους, καθώς και όλα τα ιδιωτικά έγγραφα που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία μπορούν να είναι απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων βάσει του Νόμου 4250/2014-26 Μαρτίου 2014. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά τον έλεγχο την προσκόμιση του πρωτοτύπου για την επαλήθευση της ακρίβειας των στοιχείων.

Ερώτημα 2 του εγγράφου:

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής του «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.2.4 – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρ.1.1 για την υλοποίηση από τον Προσφέροντα κατά την τελευταία 5ετία τουλάχιστον τριών (3) έργων στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, καλύπτεται από την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων διασυνοριακής συνεργασίας.

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής:

Η ελάχιστη απαιτούμενη προϋπόθεση συμμετοχής σύμφωνα με την ενότητα Α.2.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του υποψήφιου Αναδόχου περιγράφεται στην παράγραφο 1.1 και ρητά αναφέρει την υλοποίηση από τον Ανάδοχο, κατά την τελευταία πενταετία (5ετία), τουλάχιστον τριών (3) συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακής ή διακρατικής συνεργασίας με αντικείμενο και δράσεις αντίστοιχων των προκηρυσσόμενων δράσεων, ή Τουριστικού ή/και Πολιτιστικού περιεχομένου.

Ερώτημα 3 του εγγράφου:

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/ 2007, ένας οικονομικός φορέας, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές, για κάλυψη των τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων που απαιτούνται σε διαγωνισμούς.

Παρακαλούμε να διευκρινίσετε ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την δέσμευση άλλου φορέα να διαθέσει τους αναγκαίους πόρους στον υποψήφιο Ανάδοχο, για την κάλυψη της απαίτησης αναφορικά με την υλοποίηση την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον τριών (3) έργων στα πλαίσια υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων όπως αναφέρονται στην παρ. 1 της Ενότητας 1, «Επαγγελματική του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο» του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.2.4 – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.?

Διευκρινίσεις Αναθέτουσας Αρχής:

Στο ερώτημα ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο νόμος ορίζει σαφώς, ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση της δέσμευσης των φορέων που δίνουν την εμπειρία στον φορέα που την δέχεται (ανάδοχο) και την χρησιμοποιεί, προκειμένου να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω απαιτείται, πλέον της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης συνεργασίας (με γνήσιο υπογραφής και σαφή αναφορά στα στοιχεία του έργου και της διακήρυξης, καθώς και στην παραχώρηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας του φορέα στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού τόσο για την υποβολή προσφοράς όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανακηρυχθεί Ανάδοχος ), και:

Αποδεικτικά τεκμηρίωσης της εμπειρίας (εφόσον πρόκειται για χρήση εμπειρίας) όπως αυτά προβλέπονται στην ενότητα Α.2.4 και αφορούν στον Ανάδοχο

Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα «Πίνακας Παρουσίασης Έργων» που έχει υλοποιήσει κατά την τελευταία πενταετία (5ετία) για κατ’ ελάχιστον τρία υλοποιημένα έργα διασυνοριακής ή διακρατικής συνεργασίας με αντικείμενο και δράσεις αντίστοιχων των προκηρυσσόμενων δράσεων, ή Τουριστικού ή/και Πολιτιστικού περιεχομένου

Τεκμηρίωση υλοποίησης αντίστοιχων έργων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 1.1 της ενότητας Α.2.4

Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση όπου η συνεργασία λάβει την μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας, η διακήρυξη του διαγωνισμού προβλέπει αναλυτικά τα απιτούμενα. Το πνεύμα αυτών των προβλέψεων, ισχύει για όλες τις αντίστοιχες συνεργασίες.

Σε κάθε περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή στο ότι κατά την διενέργεια του διαγωνισμού και συγκεκριμένα κατά την φάση της αξιολόγησης, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών του αναδόχου, θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα άρθρα του Π.Δ. 60/ 2007 που αφορορούν τον έλεγχο καταλληλότητας – επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων, στα οποία γίνεται ρητή αναφορά για ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι υποψήφιοι.

Τούτο είναι απόλυτα συνδεδεμένο και ανάλογο προς το αντικείμενο του έργου, δεδομένου ότι ελήφθη υπ' όψιν η απόλυτη αναγκαιότητα της άρτιας και εμπρόθεσμης εκτέλεσης της σύμβασης, λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδίκευσης του αντικειμένου της, της ειδικής φύσης των σχετικών υπηρεσιών, που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και προσωπικό με εμπειρία σε ανάλογες εργασίες και μελέτες. Γιά την περιοχή δε της Δυτ. Ελλάδας, η ολοκληρωμένη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάκαμψη της περιοχής.

Επίσης, σε περίπτωση όπου οι συνεργασίες υποδυθούν την μορφή ενώσεων – κοινοπραξιών, ρητά διευκρινίζεται στην Διακήρυξη (σελ. 22 παρ.3), το θέμα των ελάχιστων προϋποθέσεων:

«Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία οι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής οφείλουν να καλύπτονται από το σύνολο της ένωσης.»

Τελειώνοντας, βασική παράμετρος και πνεύμα που διακατέχει την Διακήρυξη, είναι η αλληλέγγυος ευθύνη, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην σελίδα 19:

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

1. ΦΕΚσύστασης,

2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού

3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς(3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

1. Αντίγραφοτουκαταστατικούμεόλαταμέχρισήμερατροποποιητικά,

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό

Εάν ο προσφέρων είναι Φυσικό Πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει: 1. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική

Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, οφείλει επιπλέον να καταθέσει πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) κάθε Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, με τα οποία

Εγκρίνεται η από κοινού με τους άλλους εταίρους (που αναφέρονται όλοι ρητά) εκτέλεση της Σύμβασης, και η αλληλέγγυα ευθύνη καθενός εις ολόκληρο, το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση (ενώ αναφέρονται και τα ποσοστά όλων των εταίρων της ένωσης), ο τρόπος κατανομής της αμοιβής των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, μεταξύ των εταίρων της ένωσης και το ότι θα συστήσουν Κοινοπραξία, εφ ́ όσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, εάν αναδειχθεί Ανάδοχος.

Ορίζεται ο εταίρος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης.

Ορίζεται ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ένωσης, με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για τον Υποψήφιο την Προσφορά και όλα τα έγγραφα του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ένα νομικο πρόσωπο, δεν απαιτείται αυτή η απόφαση, εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις (ΦΕΚ κ.λ.π.).

Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, κατά την Ενότητα Α.4.7 του παρόντος, ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο Φάκελο Έγγραφα και Δικαιολογητικά (σύμφωνα με τη νομική μορφή του), όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».

Οι διευκρινίσεις πραγματοποιούνται εγκαίρως για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής του διαγωνισμού και την κατανόηση εκ μέρους των υποψηφίων Αναδόχων των όρων του Διαγωνισμού για την επιτυχή συμμετοχή τους.

Ο Προϊστάμενος της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

Θ. Καμπέρος

Βρίσκεστε εδώ: Home Προγράμματα I.C.E. Διευκρινίσεις για την Διακύρηξη του Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 421/ 30.7.2014 (11/9/2014)