ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Αλλαγή ημερομηνίας δημόσιας κλήρωσης σε ΠΑΡΑΣΚΕΥΣΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ώρα 12.30 μ.μ.

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016
  2. Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 100844/ 2528/ 13.4.2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων (Τμ. Συγκοινων. Εργων) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

 

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για την συμμετοχή του στις Επιτροπές Διαγωνισμού δημοσίων έργων για το έτος 2017 της ανωτέρω Υπηρεσίας,

γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου 114 – 116, 2ος όροφος) στην Πάτρα, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ώρα 12.30 μ.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπων των Ο.Τ.Α., που θα συμμετέχουν στις Επιτροπές Διαγωνισμού δημοσίων έργων της Δ/νσης Τεχνικών Εργων (Τμ. Συγκοινων. Εργων) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, για το έτος 2017. Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016 στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται - σύμφωνα με την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. - όλοι οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

 

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ