ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

  1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
  2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το  υπ’ αρ. πρωτ. 17878/ 4.9.2017 έγγραφο  του  Δήμου  Ι.Π. Μεσολογγίου

4.  Την ανάγκη  ορισμού  μελών – εκπροσώπων Ο.Τ.Α., για  την  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του έργου  με  τίτλο: «Αντιπλημμυρική  Θωράκιση  και  Αποκατάσταση  Βλαβών  από  τις  Φυσικές  Καταστροφές  Οκτωβρίου  2016  στον  Δήμο  Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση  (Αποκατάσταση Λειτουργικών  Βαθών) Διαύλων Ανατολικής  Κλείσοβας  και Λιμένα Μεσολογγίου», προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ  (με  αναθεώρηση  και ΦΠΑ),

 γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11.30  π.μ., θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για  την  ανάδειξη  αναδόχου  του έργου  με  τίτλο: «Αντιπλημμυρική  Θωράκιση  και  Αποκατάσταση  Βλαβών  από  τις  Φυσικές  Καταστροφές  Οκτωβρίου  2016  στον  Δήμο  Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, Διάνοιξη και Εκβάθυνση  (Αποκατάσταση Λειτουργικών  Βαθών) Διαύλων Ανατολικής  Κλείσοβας  και Λιμένα Μεσολογγίου».

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ