ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

       Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας  προκειμένου να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 31 Ν. 3274/04 (ΦΕΚ 195/19-10-04 τ’ Α’) με ειδικό συνεργάτη, για την υποστήριξη του έργου του και των οργάνων διοίκησης της ΠΕΔ Δ.Ε.  καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες που διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσας σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 31 του προαναφερθέντος Νόμου, να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά.

Άρθρο 1:

Τόπος και προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέχρι τις 22/6/2018, στα γραφεία της Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ( Αλ. Υψηλάντου 114-116 2ος όροφος),αρμόδιος υπάλληλος κα. Ταβλά Φωτεινή κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.30-14.00.

Ταχυδρομική αποστολή αιτήσεως δεν γίνεται δεκτή.

Η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων θα αποδεικνύεται με την λήψη αριθμού πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου.

Άρθρο 2:

Προσόντα υποψηφίων

          Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα γενικά προσόντα πρόσληψης και τα ειδικά, τα οποία προβλέπονται από την παρ. 2 άρθρου 31 Ν. 3274/04 και συγκεκριμένα:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

1Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε (με την προϋπόθεση ότι θα έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας )  .

2Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές. Να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται τέτοιο κώλυμα στη χώρα τους.

3Να είναι υγιείς και να έχουν την αρτιμέλεια και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εργασία για την οποία πρόκειται να προσληφθούν.

4α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης. Έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρηση, β) να μην έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, γ) να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, δ) να μην υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, ε) να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, στ) να μην έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημοσίων Οργανισμών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών Οργανώσεων.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

1Πτυχίο πληροφορικής ή πτυχίο σχετικά με την διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων  από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ    ή ισότιμο πτυχίο αλλοδαπής.

2Καλή γνώση της  Αγγλικής και της Γαλλικής  Γλώσσας  .

3Ειδίκευση και εμπειρία σε εκπόνηση επιχειρηματικών – επιχειρησιακών, στρατηγικών και τακτικών σχεδίων ανάπτυξης   οργανισμών , εκπόνηση μελετών προγραμματισμού και διαχείρισης έργων, σχεδιασμό  συστημάτων κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθηση ταμειακών ροών και ανάλυση προβλημάτων χρηματοδότησης έργων. 

4Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και εγγράφων που αποδεικνύουν την εξειδίκευση και εμπειρία.

Άρθρο 3:

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση συνοδευόμενη από το βιογραφικό σημείωμα με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

2Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται –εκτός από τον τίτλο- και νομίμως επικυρωμένη επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

3Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

4Αντίγραφο ποινικού μητρώου.

5Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι διαθέτει τα ανωτέρω αναφερόμενα γενικά προσόντα πρόσληψης  και δεν υφίσταται κανένα κώλυμα εκ των αναφερομένων στο υπό στοιχ. Ι (4) του άρθρου 2 της παρούσας.

          Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε αντίγραφα όλα τα απαιτούμενοι από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται.

         Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών επιτρέπεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 4:

Τρόπος Επιλογής:

   Αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3274/04 για την επιλογή των υποψηφίων είναι ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δ.Ε. , ο οποίος και προσλαμβάνει τον υποψήφιο με απόφασή του.

Η διάρκεια της συμβάσεως ακολουθεί τη θητεία του Προέδρου της ΠΕΔ Δ.Ε.

    Σε περίπτωση αποχωρήσεως, εκπτώσεως, παραιτήσεως του Προέδρου ή καταγγελία της συμβάσεως, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια και αζημίως για την ΠΕΔ Δ.Ε. 

 

Πάτρα 18/6/2018

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δ.Ε.

 

Γ. Παπαναστασίου

Δήμαρχος  Αγρινίου

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ