ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 72406/ Α4919/ 18.10.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Αρχιτεκτονικού  Εργου &  Η/Μ – Τμ. Σχεδιασμού & Τεχν. Υποστήριξης  του  Δήμου  Πατρέων

4. Την ανάγκη  ορισμού  μελών  Επιτροπής  Διενέργειας Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  του  έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2017)», προϋπολογισμού 1.693.548,39 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ,  Δήμου Πατρέων

     γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Παρασκευή  26 Οκτωβρίου  2018, ώρα 11.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή  Διενέργειας Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  του  έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (2017)», προϋπολογισμού 1.693.548,39 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ,  Δήμου Πατρέων.

 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.