ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 347892/ 4415/ 9.11.2018  έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων  Π.Ε.  Ηλείας της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου  με  τίτλο: Συντήρηση – Οδική  Ασφάλεια Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια  του  π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση – Οδική  Ασφάλεια  Παλαιάς  Εθνικής  Οδού  Πατρών – Πύργου  στα  όρια  της  Π.Ε.  Ηλείας», προϋπολογισμού 2.350.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ 

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Πέμπτη 15  Νοεμβρίου  2018, ώρα 11.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου: Συντήρηση – Οδική  Ασφάλεια Επαρχιακού  Οδικού  Δικτύου  Ν. Ηλείας (σε  συνέχεια  του  π.κ.2013ΕΠ00100014), Υποέργο: «Συντήρηση – Οδική  Ασφάλεια  Παλαιάς  Εθνικής  Οδού  Πατρών – Πύργου  στα  όρια  της  Π.Ε.  Ηλείας», προϋπολογισμού 2.350.000,00 ευρώ  με ΦΠΑ .

 

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.