ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 203349/ 4015/ 5.7.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών    Εργων Π.Ε.  Αχαϊας της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή του, για συμμετοχή στιςΕπιτροπές Διαγωνισμού για  την  κατασκευή 5 έργων: 

 “Αντιπλημμυρικά  έργα  στον ποταμό  Πείρο,  πλησίον οικισμού  Μοιρέικα”,προϋπολογισμού  1.250.000,00 ευρώ   

-   «Εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού Χάραδρου, Π.Ε. Αχαϊας,  ετών 2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  2.100.000,00 ευρώ   

-  «Εργασίες  συντήρησης – αποκατάστασης κοιτόστρωσης  χειμάρρου Παναγίτσας, Π.Ε. Αχαϊας»,  προϋπολογισμού  1.500.000,00 ευρώ

-  «Εργασίες  συντήρησης – αποκατάστασης  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού  Βουραϊκού  και κλάδων ή όμορων  χειμάρρων  αυτού, Π.Ε. Αχαϊας», προϋπολογισμού  2.500.000,00 ευρώ

-   «Εργασίες  συντήρησης – αποκατάστασης  υφιστάμενων  αντιπλημμυρικών  έργων ποταμού  Κερινίτη  και κλάδων ή όμορων χειμάρρων αυτού,  Π.Ε. Αχαϊας»,  προϋπολογισμού  1.500.000,00 ευρώ

      γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην Πάτρα, την  Παρασκευή 12 Ιουλίου  2019, ώρα 11.00π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή των πέντε ανωτέρω έργων.

Σύμφωνα  με το  άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος υποδεικνύεται  με  τον αναπληρωτή  του  από την  Π.Ε.Δ.  της οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω των  εγγεγραμμένων  στο  αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ