ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του άρθρου  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ. Σ.  της Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 328/ 2240/ 21516/ 5.7.2019 έγγραφο του Τμήματος Διοικ. Υποστήριξηςτης Γεν. Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύων  του  Πανεπιστημίου Πατρών.

4.  Την ανάγκη ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  της  εργολαβίας:“ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 2.661.290,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ  24%)

 γνωστοποιούμεότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην Πάτρα, την  Παρασκευή 12  Ιουλίου  2019, ώρα 10.30π.μ.,θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  της  εργολαβίας: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 2.661.290,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ  24%)

Σύμφωνα  με  το άρθρο  221  παρ. 8του  Ν. 4412/ 2016  στις Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α., ο  οποίος  υποδεικνύεται με  τον  αναπληρωτή του  από  την Π.Ε.Δ.  της  οικείας έδρας  της  αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση του  Δ.Σ.  της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ