ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 11691/ 8.10.2020  έγγραφο  της  Οικονομικής Υπηρεσίας του  Δήμου  Ανδραβίδας – Κυλλήνης

4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τα δύο έργα με τίτλο: "Νέος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Βάρδας",προϋπολογισμού: 1.590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Κουρτεσίου, Τ.Κ. Αετοράχης (Δάφνη) και Τ.Κ. Ψαρίου και σωληνώσεων υδατοπύργων»,  προϋπολογισμού: 1.068.654,84 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αντίστοιχα,

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διαγωνισμού για τα δύο έργα του  Δήμου  Ανδραβίδας – Κυλλήνης  με τίτλο: "Νέος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Βάρδας", προϋπολογισμού: 1.590.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Κουρτεσίου, Τ.Κ. Αετοράχης (Δάφνη) και Τ.Κ. Ψαρίου και σωληνώσεων υδατοπύργων»,  προϋπολογισμού: 1.068.654,84 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) αντίστοιχα.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ