ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. Α/ ΣΕΡ000/ ΟΔ16907/ 22.1.2021 έγγραφο της  Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γεν. Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συμμετοχή  στην συγκρότηση της  Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στην Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών - Πύργου», προϋπολογισμού (με ΦΠΑ): 30.000.000,00 ευρώ,

      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Πέαρασκευή 29  Ιανουαρίου  2021, ώρα 9.30 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στην Νέα Εθνική Οδό (Ν.Ε.Ο.) Πατρών - Πύργου», προϋπολογισμού (με ΦΠΑ): 30.000.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.