Δελτίο Τύπου - Για θέματα διαχείρισης Περιβάλλοντος

Η ΠΕΔ ΔΕ  στην πρόσφατη συνεδρίασή της , ενημερώθηκε και αποφάσισε  να συνεπικουρήσει σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, στην προώθηση πολύ σημαντικών προτάσεων , ώστε να συμπεριληφθούν   στο  σχέδιο  της  Υπουργικής  Απόφασης  που  ρυθμίζονται  οι  ειδικότεροι  όροι και η  διαδικασία εκμίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας, εκμετάλλευσης & διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (τέως  χαμηλών  θερμοκρασιών)  και  στις  περιοχές  Γεωθερμικού Ενδιαφέροντος σύμφωνα  με τον  Ν.4602/2019 .Τις πολύ σημαντικές αυτές προτάσεις  κατέθεσε κατόπιν επεξεργασίας στο ΔΣ της ΚΕΔΕ ο Δήμαρχος Αγρινίου  Γ. Παπαναστασίου με την ιδιότητά του σαν πρόεδρος στην επιτροπή Περιβάλλοντος & διαχείρισης Απορριμμάτων 

Οι συγκεκριμένες προτάσεις  που αφορούν  άμεσα την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι:

 

Άρθρο 1

Αναφέρεται  στην  εκμίσθωση  του  δικαιώματος  έρευνας  που πραγματοποιείται  από  τον  Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης εντός ορίων της οποίας ευρίσκεται το Γεωθερμικό Πεδίο ή η ΠΓΘΕ ‘η το μεγαλύτερο  τμήμα αυτών  μετά  από  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες προσφορές. 

Η εκμίσθωση δύναται να γίνει κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αρχή.

Προτείνεται να  υπάρξει  διαδικασία  να  προτάσσονται  εφ’  όσον  εκδήλωσαν ενδιαφέρον,  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  ή  Επιχειρήσεις  Τηλεθέρμανσης  ή Ενεργειακές  Κοινότητες  των  Ο.Τ.Α.  του  Ν.4513/2018  ή  Εταιρείες Οργανισμοί  όπου συμμετέχουν  Ο.Τ.Α.  με  την  αιτιολογία  ότι  υπάρχει τοπικό  όφελος  που  ουσιαστικά  γυρίζει  στην  κοινωνία.  Η  Γεωθερμία αποτελεί  τοπική  μορφή  ενέργειας  με  συνεισφορά  στην  Τοπική Ανάπτυξη.

Άρθρο 33

Παρ.4:   Ποσοστό  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  του  ποσού  των  ετήσιων αναλογικών  μισθωμάτων  του  γεωθερμικού  δυναμικού  βεβαιώνεται υπέρ του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η εκμετάλλευση, εκτός αν μισθωτής είναι ο Ο.Τ.Α.. Αντίστοιχα, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ετησίων αναλογικών μισθωμάτων του  γεωθερμικού  δυναμικού  βεβαιώνεται  υπέρ  της  Ε.Α.Γ.Μ.Ε.  για  την εξασφάλιση    της  διαχρονικής  παρακολούθησης  των  γεωθερμικών πεδίων με στόχο την εξασφάλιση της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Παρ.11:  Σε περίπτωση  μίσθωσης  του  δικαιώματος  εκμετάλλευσης γεωθερμικού  δυναμικού  για  τον  σκοπό  κάλυψης  θερμικών  αναγκών δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, σχολικών μονάδων  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  καθώς  και κέντρων  υγείας  και  νοσοκομείων,  δημοσίου  ενδιαφέροντος, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, για την εξυπηρέτηση κοινωφελούς σκοπού, ο μισθωτής  δεν  καταβάλλει  στην  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  ετήσιο αναλογικό μίσθωμα και ελάχιστο αναλογικό μίσθωμα (άρθρο 6, παρ.16, Ν.4602/2019). Η Επιτροπή Ενέργειας Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων  της Κ.Ε.Δ.Ε., τον Απρίλιο του 2019    πραγματοποίησε Θεματικό Συνέδριο στα Καμένα  Βούρλα,  με  τίτλο  «ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  &  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ  – Αξιοποιούμε  την  Γεωθερμία,  Ενισχύουμε  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση, Προστατεύουμε το Περιβάλλον»

Βρίσκεστε εδώ: Home Δελτία Τύπου Δελτίο Τύπου - Για θέματα διαχείρισης Περιβάλλοντος