Δικοικητικό Συμβούλιο 2019 -2023

 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από 21 μέλη: