ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.    Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016

2.    Την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας

3.    Το υπ’ αρ. πρωτ. 102685/ 1890/ 30.3.2018  έγγραφο   της  Δ/νσης  Τεχνικών  Εργων της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε. Αχαϊας 

4.    Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για  την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την  κατασκευή του έργου   της  Πράξης: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΣΤΕΡΗΣΗ»  για  το  1ο  υποέργο  με  τίτλο: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ  ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΠΤΑ (7)  ΑΤΟΜΩΝ  Β)  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ», με  προϋπολογισμό  υποέργου:  2.100.000,00   ευρώ, 

γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την  Πέμπτη  12  Απριλίου 2018, ώρα 11.00, θα διεξαχθεί  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός  τακτικού  και  ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για την  κατασκευή του έργου  της  Πράξης: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  ΓΙΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΣΤΕΡΗΣΗ»  για  το  1ο  υποέργο  με  τίτλο: «ΝΕΟ  ΔΙΩΡΟΦΟ  ΚΤΙΡΙΟ  ΜΕ  ΥΠΟΓΕΙΟ  Α) ΔΥΟ (2) ΣΤΕΓΕΣ  ΥΠΟΣ/ΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ  ΤΩΝ  ΕΠΤΑ (7)  ΑΤΟΜΩΝ  Β)  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ», με  προϋπολογισμό  υποέργου:  2.100.000,00   ευρώ.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της  αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 31/ 2017  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική  Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.

Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ