ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016

2.Την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ. Σ. της Π.Ε.Δ. Δυτ. Ελλάδας

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 1199/ 21.1.2019 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας

4. Την ανάγκη υπόδειξης εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού 2.080.645,16 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 

γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου 114 – 116, 2ος όροφος) στην Πάτρα, την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019, ώρα 11.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπων των Ο.Τ.Α., που θα συμμετέχουν στην συγκρότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού 2.080.645,16 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/ 2016 στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται - σύμφωνα με την υπ’αρ. 31/ 2017 Απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. - όλοι οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Δ.Ε. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ