ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψιν:
 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016
 
2. Την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ. Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δυτ.  Ελλάδας
 
3.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 370894/ 5548/ 10.12.2019 έγγραφο της  Δ/νσης Τεχνικών     Εργων  της  Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδας - Π.Ε.  Αιτωλοακαρνανίας
 
4. Την ανάγκη  ορισμού εκπροσώπου Ο.Τ.Α. με  τον  αναπληρωτή  του, για συγκρότηση   της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  7.000.000,00 ευρώ  (με  ΦΠΑ)
 
      γνωστοποιούμε ότι στα  γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας (Αλ. Υψηλάντου  114 – 116,  2ος όροφος)  στην  Πάτρα, την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός  αναπληρωματικού  μέλους – εκπροσώπων  των  Ο.Τ.Α., που θα  συμμετέχουν  στην  συγκρότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  του  έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ, ΑΡΣΗ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΣΕ  ΠΟΤΑΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΕΤΟΥΣ  2019 – 2020»,  προϋπολογισμού  7.000.000,00 ευρώ  (με  ΦΠΑ).
 
Σύμφωνα  με  το  άρθρο  221  παρ. 8 του  Ν. 4412/ 2016  στις  Επιτροπές  αυτές  συμμετέχει  και εκπρόσωπος  των  Ο.Τ.Α.,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  με  τον  αναπληρωτή  του  από  την  Π.Ε.Δ.  της  οικείας  έδρας  της αναθέτουσας  αρχής,  μέσω  των  εγγεγραμμένων  στο   αντίστοιχο μητρώο,  στο  οποίο  περιλαμβάνονται   - σύμφωνα  με  την  υπ’αρ. 252/ 2019  Απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Π.Ε.Δ. Δ.Ε. -  όλοι  οι  εκπρόσωποι  στην  Γενική Συνέλευση  της  Π.Ε.Δ.  Δ.Ε.
 
Η παρούσα ανακοίνωση θα  αναρτηθεί  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  των γραφείων της  Π.Ε.Δ.  Δυτικής Ελλάδας και  θα  δημοσιοποιηθεί  στην  ιστοσελίδα  της.
Βρίσκεστε εδώ: Home Ανακοινώσεις- Ενημέρωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ