Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ» 166
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 242
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 192
Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» 199
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 191
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 552
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 530
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 597
Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.) 664
Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις