Εμφάνιση # 
Τίτλος Εμφανίσεις
Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμηθειών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ» 250
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 320
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 269
Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για το έργο με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» 291
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 259
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 622
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 597
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 672
Περίληψη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.) 728
Βρίσκεστε εδώ: Home Προκυρήξεις / Διακυρήξεις